Terms & Conditions

We have Recently updated our Terms and Conditions. Please read and accept the terms and conditions in order to access the site

Current Version: 1

Privacy Policy

We have Recently updated our Privacy Policy. Please read and accept the Privacy Policy in order to access the site

Current Version: 1

Livet består af valg…

Profilanalyse

Se også www.mycoaching.dk

JTI profilanalyse:

Beskrivelse:
Med Jungs typeforståelse arbejdes der med teorier for præferencer (og kompetencer) omformet til praksis ved hjælp af typekoder, som kan skabes ved, at en person tager stilling til, hvad han eller hun gør, hvis denne kunne vælge. Dette formidles ved hjælp af en elektronisk fremsendt spørgsmålsrække. Typekoden og de indikerede præferencer tolkes, evalueres og udleveres til pågældende person.

Type:
Produktet tilbydes som en enkeltydelse i fortrolighed til en person.

Varighed:
Der beregnes 1 time til besvarelse af spørgsmålene og forberedelse af tilbagemeldingen og 1,5 time til selve tilbagemeldingen.

Følgeprodukt:
Dette produkt kan med fordel anvendes i forbindelse med udvikling af ledere og medarbejdere.

Forudsætninger:
Forløbet tager sit afsæt i en accept af forløbet fra den implicerede person.

Belbin Teamanalyse

Beskrivelse:
Med udgangspunkt i “oplevet adfærd” arbejdes der med teamledelsesmodellen baseret på Meridith Belbin’s teamrolleteori. I processen synliggøres blandt andet tendenser til fortrukken måde at agere på samt måde at udtrykke sig på. Der arbejdes med indikationer i forhold til hvilke slags “resultater”, der skabes ud af disse handlinger og udsagn. Belbin’s teamprofil indeholder 9 forskellige teamroller, som tilsammen ideelt set udgør holdets samlede ressource. Dette skal ses i sammenhæng med, at hver enkelt person “indeholder” de 9 teamroller i større eller mindre grad. Teamrollerne og profilen fremkommer ved, at hvert teammedlem besvarer en række spørgsmål i et elektronisk spørgeskema (“360 grader”). Fokus er bevidsthed, forståelse og accept af forskellighed i den oplevede adfærd samt det hensigtsmæssige i adfærden set i forhold til det fælles mål. Formålet er også at skabe fokus på et godt samarbejde og den enkeltes rolle som en person, der bidrager aktivt til dette.

Type:
Produktet tilbydes til ledelsesteams eller teams som arbejder indbyrdes og på tværs i processen for at nå et fælles mål.

Varighed:
Introduktion af Belbin’s ledelsesgruppeanalyse ca. 1,5 time. Forberedelse og besvarelse af spørgsmål 1 time pr. person. Tolkning og evaluering pr. person 1,5 time. Fremlæggelse af situationsbeskrivelse og hypoteser samt målafklaring for teamet beregnes som udgangspunkt til 4 timer.

Følgeprodukt:
Dette produkt kan med fordel anvendes i forbindelse med udvikling af medarbejdere, (mellem-) ledere og teams.

Forudsætninger:
Forløbet tager sit afsæt i en accept af forløbet fra de implicerede personer og grupper. Ved en gruppe forstås 6-10 personer med et fælles mål eller fælles procesansvar.

PEQM – Heart Work (TMI) – tag hjertet med “på arbejde”

Beskrivelse:
PEQM – Følelsesmæssig intelligens (EQ) – (TMI)

Overordnet formål med at forstå EQ i følge PEQM – Følelsesmæssig intelligens (EQ) (TMI):
Betydningen af at have bevidsthed, forståelse og accept af sit eget øjebliksbillede (i overskrift) og af følelsesmæssige intelligens (EQ)
Som gruppe, at få indsigt i et fælles billede for samarbejde og kommunikation i hverdagen.

Terminologi og begreber:
Overordnet introduktion til intelligens og betragtninger om “succes”

Områder og komponenter indenfor PEQM (TMI-følelsesmæssig intelligens – EQ):
Intrapersonel kapacitet
Interpersonal kapacitet
Kombineret med praktiske øvelser undervejs i forløbet.

Type:
Produktet tilbydes grupper af personer, hvor der er behov for en øget indsigt i egne og teamets eller gruppens adfærds- og reaktionsmønstre.

Varighed:
Forløbet varer 5-6 timer.

Følgeprodukt:
Dette forløb kan med fordel anvendes i forbindelse med udvikling af medarbejdere, (mellem-)ledere og teams / grupper, der allerede har arbejdet med individuel og / eller teamudvikling.

Forudsætninger:
Forløb gennemføres med en profilanalyse pr. deltager, som hver især har besvaret den selvrapporterende spørgsmålsrække og fået en tilbagemelding inden dagen, hvor forløbet afvikles. Forløbet tager sit afsæt i en accept af forløbet fra de implicerede personer og grupper. Ved en gruppe forstås 6-10 personer med et fælles mål eller en fælles referenceramme og / eller procesansvar.

Opmærksomheds-, Omtanke- og Færdighedstest samt OTS

Beskrivelse:
Disse testværktøjer omhandler følgende test:
Staveprøve
Ordforråd
Regneprøve 1
Regneprøve 2
Omtankeprøve 1
Omtankeprøve 2
Opmærksomhed
OTS – Oplæg Til Samtale
Disse prøver anvendes typisk i forbindelse med ansættelse og udvælgelse af medarbejdere samt ved afdækning af uddannelsesbehov. Disse prøver skal som hovedregel løses på en bestemt tid. Disse kan anvendes som supplement til en profilanalyse, men bruges ofte i forbindelse med OTS – Oplæg Til Samtale.

Type:
Produktet tilbydes til HR-funktioner eller konsulenter samt procesansvarlige, der arbejder med rekruttering, medarbejderudvikling og uddannelse.

Varighed:
Prøver har en varighed på mellem 5-15 minutter og tilbydes uafhængigt af hinanden, dog med et minimum på en time faktureret uanset antallet. Der skal der udover på regnes en halv time til tolkning og tilbagemelding pr. test, dog minimum en time faktureret.

Følgeprodukt:
Profilanalyser og gennemførelse af uddannelsesforløb.

Forudsætninger:
Sammenhæng hvori prøverne skal anvendes skal specificeres forudgående. Målet med dette er at sikre dels formålet med brug af disse tests samt at kunne præsentere testpersonen for det faktiske forløb, inden forløbet startes.

Adele B. Lynn – www.lynnleadership.com – EQ Kompetenceprofil

eller kontakt Helle Kolbe på coach@hellekolbe.dk – se også  www.mycoaching.dk